Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoper 
Cirkeltje.be heeft haar maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Heurnestraat 231 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0829 288 236. Het BTW nummer is BE0829 288 236

Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Prijzen en betaling
Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.
De facturen zijn betaalbaar t.a.v. Cirkeltje.be op onze zetel te 9700 Oudenaarde, Heurnestraat 231, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. 
Bankrekeningnummer: IBAN BE97 1430 7882 6749  BIC GEBABEBB

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur. 
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. 
Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.      
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. 
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.


Levering en verzendkosten

Land Mondial Relay MR gratis vanaf Bpost Bpost gratis vanaf
België

€ 3.75

€ 75 € 5 € 75
Nederland € 5 € 75 € 5 € 100
Frankrijk € 5 € 75 € 5 € 100
Duitsland € 5 € 75 € 5 € 100

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. 
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. 
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering.

Waarborg 
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Verzakingsrecht 
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. 
Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Cirkeltje.be, Heurnestraat 231, 9700 Oudenaarde, België. 
Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn, alsook soldenartikelen worden niet teruggenomen

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle.

Privacy
Door te bestellen op de internet site van Cirkeltje, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. 
De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. 
Cirkeltje zal de gegevens niet overmaken aan derden. 
De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. 
De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.
Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...)

Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product added to compare.

Om uw surfervaring op onze website en webshop te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van deze cookies hebben wij uw voorafgaand akkoord nodig. Opgelet! bepaalde functionaliteiten van de website kunnen niet gebruikt worden wanneer u niet akkoord gaat.